mysql数据库技巧

mysqldump 导出库 忽略库

 mysql -e “show databases;” -uroot -psdfsaf -P3306 | grep -Ev “mysql|information_schema|performance_schema|test” |grep -v Database | xargs mysqldump  –master-data=2 -uroot –psdfsaf –databases > /data/all.sql

京ICP备11047313号-21